LASTEAIATASU

1.Toitlustustasu


6-7 a. laste rühmades 2,10 eurot päev
3-5 a. laste rühmades 2,05 eurot päev
1,5-3 a. laste rühmades 1,55 eurot päev.


Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna rahvastikuregistris olevatele lastele, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eur (Tallinna Linnavolikogu määrus nr. 13; 07.02.02)

Väljastpoolt Tallinna elavad lapsed seda soodustust taotleda ei saa.

Taotluse aluseks on lapsevanema avaldus, kuhu märgitakse andmed kõigi pereliikmete netosissetulekute kohta.

Taotlus vaadatakse läbi hoolekogu poolt

2. Kohatasu


Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr.27 " Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" alusel on alates 01. jaanuarist 2016.a. lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta kuus alates 1. jaanuarist 2017a. 57,34 eurot (sisaldab kohatasu ja õppevahendite tasu).


Juhul, kui vanemal pole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta lasteaia direktorile esitama avalduse. ( vt vormi lingilt AVALDUSED)


Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.


Avalduses esitatud andmete õigsuse kontrollib kirjalikult elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, täpsustades vajadusel andmed Maksu- ja Tolliametiga

Andmete õigsuse kontrolli järel on lasteaia direktoril õigus lapsevanem vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Vanema osa makstakse ka sel juhul, kui laps on rühma nimekirjas kuid lasteaiakohta ei kasutata (va. lasteaia puhkuse ajal)

Kohatasu tuleb maksta ka siis kui laps lasteaias ei käi.

Kohatasu ei maksta lasteaia ajutise kinnioleku ajal (nt. suvise kollektiivpuhkuse ajal, remondi ajal )

Kohatasu kasutamise otsustab lasteasutuse direktor koostöös Hoolekoguga.

Lasteaiamaksu tasumine toimub lasteaiast saadud arve alusel panka hiljemalt jooksva kuu 25-ndaks kuupäevaks.


Vaata ka : Kohatasu3. Huviringide tasud


SIKI TANTSUSTUUDIO - 1x nädalas 21,00 eurot kuus ; 2x nädalas 29,00 eurot kuus

FREDY inglise keele laulu – ja mänguring - 20,00 eurot kuus

KARATEE-Spordiklubi Sintai-S - 30 eur kuus

MIDRIMAA HUVIKOOLI MUUSIKARING - 18 eur kuus
4. Soodustused


Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

(Vajuta lingile) Soodustused

....................


Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: lehola@la.tln.edu.ee
Viimati muudetud 14.07.2017