LAPSEVANEMALE

LASTEASUTUSSE VASTUVÕTMISE KORD

Lapsevanem täidab vastava avalduse vormi (vaata AVALDUSED) ja toimetab selle allkirjastatult lasteaeda, või kirjutab avalduse lasteaias (vaata AVALEHT Kontakt Vastuvõtuajad).

Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas ning jälgida koha liikumisi oma lapsega seoses.

(vajuta lingile) KOHATAOTLUS


Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.


Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.


Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".PÄEVAREˇIIM

Sõimerühmades
7.30 - 8.30Laste vastuvõtt, vabategevus rühmas
8.30 Hommikusöök
9.00 - 9.30I tegelus alagruppides
10.00 -11.15Vabategevus, vaatlused, liikumismängud õues
12.00Lõunasöök
13.00 -15.00Päevane uni
15.30Õhtuoode
16.00 -16.30II tegelus alagruppides
16.30 -18.00 Individuaalne töö, vabategevus toas või õues


Nooremas, keskmises, vanemas ja liitrühmades
7.00 -8.30Laste vastuvõtt, vabategevus rühmas
8.30Hommikusöök
9.00 -10.30Organiseeritud tegevus tundide või grupitööna
11.00 -12.00Vabategevus, vaatlused, liikumismängud õues
12.15Lõunasöök ( 3- ja 4-a)
12.30Lõunasöök ( 5-ja 6-a)
13.00 -15.00Päevane uni
15.00 -15.45Vabategevus, individuaalne töö
15.45Õhtuoode
16.00 -19.00Individuaalne töö, vabategevus toas või õues
TALLINNA LEHOLA LASTEAIA KODUKORD

1. Üldsätted.

1.1. Tallinna Lehola Lasteaia kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav

1.3. Lasteastuse kodukorra koostab direktor ja kinnitab hoolekogu

1.4. kodukord on lastele, lapsevanematele ja eeskostjatele (edaspidi VANEM) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik


2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides

2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Lasteaia personal vastutab lapse heaolu eest hetkest, mil lapsevanem on lapse õpetajale üle andnud.

2.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule, kui sellest on rühma töötajat teavitatud

2.5. Õhtul on vanem kohustatud lapsele järele tulema vähemalt 15 min enne rühma sulgemist (sõimerühmas hiljemalt 17.45 ja aiarühmas hiljemalt 18.45). Laps läheb koos vanemaga koju (ei jää lasteaeda mängima).

2.6. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järele tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanemd ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduse järgi.

2.7. Õpetajad ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:
2.7.1. lapsele järgi tulnud isik on silmnähtavalt joobes: teavitame juhtunust politseid, vajadusel kutsume välja patrulli, kes toimetab vanema minema ning viib vajadusel lapse turvakodusse (kasutame äärmisel vajadusel)
2.7.2. alaealisele, kui vanem ei ole selleks andnud kirjalikku avaldust asutuse direktorile
2.7.3. lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem pole õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järgi lapsevanem

2.8. 6-7-aastaste laste iseseisev lasteaeda tulek ja kojuminek on võimalik ja lubatud vaid juhul, kui lapsevanem on lasteaia direktorile esitanud vastavasisulise kirjaliku avalduse.

2.9. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kell 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.


3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem toob lasteaeda täiesti terve lapse.

3.2.Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne) või kui laps vajab medikamente või kui ta ei tohi õue minna. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid.

3.3. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

3.4. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.5. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit. Juhul, kui õpetajal tekib last vastuvõttes kahtlusi lapse tervisliku seisundi osas, on tal õigus küsida vanemalt selles osas lisateavet ning vajadusel keelduda lapse lasteaeda vastuvõtmisest.

3.6. Päeva jooksul haigestunud lapsest teatatakse koheselt lapsevanemale ning laps saadetakse koju. Rühmaõpetajale anda mobiiltelefoni number, mis on pidevalt töökorras.
Vajadusel kutsub lasteasutuse töötaja kiirabi. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all, antakse esmast abi.

3.7. Lapsevanem toob lasteaeda arsti poolt väljastatud tõendi lapse tervisliku seisukorra kohta järgmistel juhtudel:
3.7.1. juhul kui laps on haigustunnustega (palavikuga jne..) koju saadetud

3.8. Haiguseks on ka nohu, mille korral lapsevanem ravib lapse kodus terveks enne lasteaeda toomist.
3.8.1.Kui on tegemist allergilise nohuga, siis toob lapsevanem perearstilt sellekohase tõendi.

3.9. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel

3.10. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh.,kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.

3.11. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Eelistatud on heleda tallaga sisejalanõud, mille jalga panekuga ning jalast ära võtmisega laps ka ise hakkama saab.

3.12. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Riiete vahetussemineku ja kadumise vältimiseks soovitame need ära märgistada.

3.13. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt.ohtlikke detaile

3.14. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Riietekapi ja riiete puhtuse ning korrasoleku eest kannavad hoolt lapsevanemad koos lapsega.

3.15. lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid: maiustusi, nätsu ja jooki ei tohi lapsele kappi panna.

3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.


4. Lasteaiaga seonduvate kulude tasumine vanema poolt

4.1. Lasteaed väljastab iga kuu alguses lapsevanemale maksekviitungi, kus on märgitud eelneva kuu eest lapsevanema poolt tasumisele kuuluv vanemaosalus ja toiduraha.

4.2. Lapsevanemal on kohustus maksekviitungil märgitud summa õigeaegselt tasuda.Lasteaiatasu tuleb tasuda kviitungil näidatud kuupäevaks märgitud arvelduskontole ( hilisemal tasumisel võetakse laps vastu ainult maksmist tõestava kviitungi esitamisel). Enam kui kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.Pideva võlgnevuse korral kaob õigus suvisele asenduskohale teises lasteaias. Võimalusel sõlmida pangas otsekorraldusleping.

4.3. Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse poolt 27.12.2006 määrusega nr 109 kehtestatud korrale on lasteasutuse direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast välja arvata juhul, kui lapsevanem pole tasunud kahe kuu jooksul lapsevanema poolt kaetavat osa.

4.4. Lasteaeda lõpetavad lapsed tasuvad lasteaiamaksu hiljemalt 15.juuniks


5. Turvalisuse tagamine

5.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu,turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-,õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

5.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest või territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

5.3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

5.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides

5.5. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

5.6. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va asutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

5.7. Lapsel on lubatud lasteaeda kaas tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

5.8.Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

5.9. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

5.10. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.11. Jalgratta olemasolul ja kaasa võtmisel lasteaeda on kohustuslikud kiiver ja kaitsmed. Samuti peab olema jalgrattalukk. Jalgrattad seisavad varikatuse all toru külge lukustatuna. Jalgrattaga sõitmiseks on igal rühmal oma kindel päev, mille saab teada rühmaõpetajalt.

5.12. Lastele on keelatud kaasa anda mobiiltelefone, raha ja väärisasju (lasteaed ei vastuta nende kadumise eest). Lapse turvalisuse huvides ei tohi lapsel kaelas olla kette ega kõrvas kõrvarõngaid.


Kodukord on kinnitatud asutuse direktori 17.09.2015 käskkirjaga nr.1-2/11

........................

Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: lehola@la.tln.edu.eeViimati muudetud 29.03.2018