LASTEAIATASU

1.Toitlustustasu

NB! Alates 1. maist pakub toitlustusteenust Baltic Restaurants Estonia AS

Toidukulu on järgmine:

1. Sõimerühmaealisele lapsele 1,96 eurot päev ( lapsevanem maksab 0,16 eurosenti päevas)

2. Aiarühmaealisele lapsele 2,04 noorem rühm (lapsevanem maksab 0,04 eurosenti päevas, 2,19 keskmine rühm (lapsevanem maksab 0,19 eurosenti päevas) 2,26 eurot vanem rühm (lapsevanem maksab 0,26 eurosenti päevas)

.........................................

Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

Tallinna linna eelarves nähakse ette sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks.

Piirmäära kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn. Lapse rahvastikuregistrijärgset aadressi kontrollitakse Eesti hariduse infosüsteemis üks kord kuus.

Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui linnavalitsuse kehtestatud piirmäär (sõimes 1,80 eur ja aias 2,00 eur), siis maksab lapsevanem igakuise arve alusel (mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul) vastavalt lapse vanusele 0,16; 0,04; 0,19; 0,26 eurosenti päevas.

.......

Toidupäeva maksumuse soodustust on võimalik taotleda Tallinna rahvastikuregistris olevatele lastele, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eur (Tallinna Linnavolikogu määrus nr. 13; 07.02.02)

Väljastpoolt Tallinna elavad lapsed seda soodustust taotleda ei saa.

Taotluse aluseks on lapsevanema avaldus, kuhu märgitakse andmed kõigi pereliikmete netosissetulekute kohta.

Taotlus vaadatakse läbi hoolekogu poolt

2. Kohatasu


Alates 1. jaanuarist, 2020 on lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta kuus 71,25 eurot (sisaldab kohatasu ja õppevahendite tasu).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 ja Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 määrus nr 117 "Töötasu alammäära kehtestamine".

Juhul, kui vanemal pole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta lasteaia direktorile esitama avalduse. ( vt vormi lingilt AVALDUSED)


Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.


Avalduses esitatud andmete õigsuse kontrollib kirjalikult elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, täpsustades vajadusel andmed Maksu- ja Tolliametiga

Andmete õigsuse kontrolli järel on lasteaia direktoril õigus lapsevanem vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Vanema osa makstakse ka sel juhul, kui laps on rühma nimekirjas kuid lasteaiakohta ei kasutata (va. lasteaia puhkuse ajal)

Kohatasu tuleb maksta ka siis kui laps lasteaias ei käi.

Kohatasu ei maksta lasteaia ajutise kinnioleku ajal (nt. suvise kollektiivpuhkuse ajal, remondi ajal )

Kohatasu kasutamise otsustab lasteasutuse direktor koostöös Hoolekoguga.

Lasteaiamaksu tasumine toimub lasteaiast saadud arve alusel panka hiljemalt jooksva kuu 25-ndaks kuupäevaks.


Vaata ka : Kohatasu3. Huviringide tasud

Pöörduda huviringi juhi poole


4. Soodustused


Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

(Vajuta lingile) Soodustused

....................


Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.ee
Viimati muudetud 15.10.2020