TERVISE EDENDUS

Lasteasutuse peamised tegutsemispõhimõtted ja tegevusvaldkonnad väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu toetamisel on järgmised:

•lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
•eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
•tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
•igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
•turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond);
•isikliku hügieeni edendamine ja hambahaiguste ennetamine;
•vigastuste ennetamine;
•vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
•laste hooletusse jätmise ja väärkohtlemise ennetamine;
•nakkushaiguste ennetamine, varajane avastamine ja ravi;
•arengu- ja käitumishäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon;
•tervisehäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon.

Eelkooli- ja kooliiga on inimese arenemises ja kujunemises olulised etapid, tervis aga selle edukuse eelduseks. Väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks lastevanemate kõrval on lasteasutuse personal, kuna laps viibib lasteaia keskkonnas suurema osa oma päevast.


Lasteaial on välja kujunenud mitmeid tervise ja turvalisuse arengule suunatud tegevusi, mis toimuvad igal õppeaastal. Mitmetesse üritustesse on aktiivselt kaasatud ka lasteaia personali ning lapsevanemaid.

Koostöös Tallinna õppenõustamiskeskuse (TÕNK) logopeedidega uuritakse igal sügisel laste kõneprobleeme ja nõustatakse lapsevanemaid lapse kõne arendamise osas.

2021/2022 õppeaasta teemadeks on :

•Toit.
•Tervis ja heaolu.
•Lasteaia õu.

Lasteasutus on liitunud Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.

TEL

....................


Lehekülge haldab:

Kerli Raikna /direktor
e-post: direktor@lehola.edu.ee
Viimati muudetud 02.06.2022