TÖÖPAKKUMISED

.....................................

Tallinna Lehola Keskkonnahariduskeskus vajab seoses projektitegevuse töömahu suurenemisega koolide ja lasteaedade KIK projekti kestuse ajaks alates 14. august 2017 kuni projekti lõpuni 31.07.2018a. PROJEKTIJUHTI. Töötaja võetakse tööle tähtajalise töölepinguga.

Projektijuhi ülesanded:
• Projekti/de käivitamise ettevalmistamine
• projekti tegevuste ja ajaplaani jälgimine ja töö koordineerimine sellele vastavalt;
• projekti finantsjuhtimine (arvete üle vaatamine, arvekeskusesse saatmine ja esmane kinnitamine);
• partneritega suhtlemine ja info edastamine projekti käigust ja tulemuste saavutamise hetkeseisust;
• projektitegevuste kooskõlastamine kõikide projektis osalevate osapoolte vahel ja info liikumise tagamine;
• projekti raames vajalike hankedokumentide ettevalmistamine koostöös taotlejaga ja vajadusel koordineerimine;
• projekti seire- ja lõpparuande koostamine;
• projekti taotlejaga ( HA) jooksev konsulteerimine ja informatsiooni edastamine projekti tegevustest ja eesmärkide saavutamisest;
• projekti väljamaksetaotluste koostamise koordineerimine projektirahastajaga;
• projekti teavituskava koostamine ning teavituse korraldamine sellele vastavalt;
• muud projektijuhtimisega otseselt seotud jooksvad tegevused;
• sihtrühmast osalejate valimine vastavalt rahastajapoolsetele nõuetele;
• projekti registreerimiskeskkonna haldamine.


Oodatavad tulemused:
• projekti planeeritud tegevused on edukalt ellu viidud, sh tagatud on tegevuste kvaliteet
• projekti tegevused on plaanipäraselt ellu viidud, eesmärgid ja tulemused on edukalt saavutatud;
• projekti aruandlus on koostatud, õigeaegselt esitatud ning rahastaja poolt heaks kiidetud;
• infovahetus kõigi projektiga seotud osapoolte vahel efektiivselt korraldatud;
• teavitusplaan on koostatud ja ellu viidud ning teavitusnõudeid on järgitud vastavalt ettenähtud reeglitele;

Nõuded projektijuhi kandidaadile:
• vähemalt 1-aastane projekti(de) administreerimise või assisteerimise kogemus (kaaskirjas nimetada rahastaja, rakendaja ja projekti(de) sihtrühma(de) lühikirjeldus);
• hea suhtlemisoskus, pingetaluvus ja initsiatiivikus;
• eesti keele valdamine kõnes ja kirjas kõrgtasemel;
• vene keeles hea suhtlemisoskus;
• MS Office arvutiprogrammide kasutamise oskus;

Projekti rakendamise asukoht: Eesti
Tööle asumise avaldus, CV ja kaaskiri palume saata e-postiga aadressile lehola@la.tln.edu.ee. Töösoov peab olema pakkuja poolt allkirjastatud.

Ootame seda kuni 10. 07.2017. Kirja teemaks märkida "projektijuht" .
Tööpakkumisega seonduvad küsimused saata elektroonselt lehola@la.tln.edu.ee

..................................

Lehekülge haldab:

Merike Pappel /direktor
e-post: lehola@la.tln.edu.eeViimati muudetud 28.06.2017